Moderaterna "Rädda glesbygden"

Efter att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern berättade om deras ideér på en eventuell ny skatt på bensinen skriver moderaterna på deras hemsida om deras förslag:

 • Bensinskatten. Oppositionens politik innebär att bensinskatten höjs med närmare en halv krona per liter. För den som bor där avstånden är lite längre och behöver bilen för att kunna arbeta eller skjutsa barnen till träningen, skulle det medföra en stor skattepålaga. Höjningen sker tillsammans med stora skattehöjningar på arbete, som ytterligare minskar marginalerna för den som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Dessutom vill oppositionen införa en kilometerskatt på transporter.
 • Kärnkraften. En trygg och långsiktig energiförsörjning är avgörande för att värna vår svenska basindustri som står för tusentals jobb över hela Sverige. Att avveckla kärnkraften skulle riskera jobben i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Det är jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast.
 • Vargen. Vi moderater är för en balanserad viltvårdspolitik som tar hänsyn till både människor och rovdjur. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill helt avskaffa den licensjakt på varg som är viktig för att människor ska kunna bo i hela Sverige. Även Mona Sahlin är kritisk till licensjakten.
http://www.moderat.se/web/Hojd_bensinskatt_hotar_jobben.aspx

Förslag till valmanifest Miljöpartiet

Investera i minskad klimatpåverkan och nya jobb

1. Sverige ska ta sin del av ansvaret

Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen.

2. Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet

En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i järnvägsnätet. Kapaciteten både för person- och godstrafiken ska fördubblas. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö med Köpenhamn och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka tåg än att köra bil eller flyga.

3. Bygg ut kollektivtrafiken

För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i att kraftigt bygga ut kollektivtrafik så som spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar.

4. Nya drivmedel för bilen

Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och prisskäl. Därför måste alla ges möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

5. Gör din egen el

Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen klimatpåverkan. Detta innebär också att fler ska kunna leverera förnybar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar el samt möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter.

6. Investera i förnybar energi och energieffektivisering

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, vågkraft och solenergi. Vi vill investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

7. Rusta upp miljonprogrammen

Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta upp nedslitna bostäder och stadsdelcentrum, framförallt i förorterna. Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energianvändning.

8. Mer gods på tåg

För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att transportera varor på järnväg istället för på lastbil.

9. Värna naturen och den biologiska mångfalden

Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet ska stärkas. Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv.

10. Jordbruk med hänsyn till djuren

Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi gör det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling.

Nya jobb, entreprenörskap och småföretag

11. Sänkt moms för tjänsteföretagen

Vi vill få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad branscher. Det blir billigare att reparera trasiga saker, äta på restaurang, gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av tjänster måste stimuleras och vi vill ta ett första steg under mandatperioden.

12. Sänkt skatt för småföretag

Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för små företag med tio procentenheter. Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

13. Riskkapital för små och medelstora företag

Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små- och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

14. Ett näringsliv i framkant

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till ny miljöteknik, förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Socialt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden.

15. Jobb och utbildning till ungdomar

Vi vill införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Det behöver också satsas mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskoleutbildningar ska erbjuda praktik på företag och myndigheter som en del av utbildningsprogrammet.

Höj kvaliteten inom välfärden, investera i utbildning

16. Ingen ska vara försäkringslös

Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska omfatta alla.

17. Kortare arbetstid och längre yrkesliv

Småbarnsföräldrar vill kombinera föräldraskap och yrkesliv. Vi vill sänka arbetstiden för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. Vi vill öppna för en höjd och mer flexibel pensionsålder och ge bättre möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

18. Mångfald inom skolan

Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver med sig ut i livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervisningen och kunna välja en pedagogik som passar varje barn. Alla barn måste bli sedda och få tid med vuxna i skola och förskola. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Vi vill stärka elevdemokratin och satsa på elevhälsovården.

19. Låt barn vara barn

En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill stärka barnens rättigheter och införliva barnkonventionen i svensk lag.

20. Förebyggande vård

Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt behöver genomsyra all vård och omsorg. Vården ska vara mer jämställd, nära medborgarna och präglas av teamarbete, bred medicinsk och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar behövs för att minska den psykiska ohälsan och förbättra vården av våra äldre. För att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen ska kontroll och tillsyn skärpas.

21. Den goda maten

Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat från lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus istället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden.

22. En stärkt högskola och höjda studiemedel

Utbildningsväsendet är centralt i ett modernt kunskapssamhälle. Kvaliteten i högskolan ska höjas med mer lärartid åt studenterna och större fokus på god pedagogik. Vi vill ge människor nya livschanser och göra det lättare att studera i alla skeden i livet. Därför vill vi höja studiebidraget och förbättra studenters sociala skyddsnät. Samverkan mellan universitet/högskolor och näringslivet ska stärkas.

Ett jämställt samhälle ökar friheten

23. Jämställdhet i familj och styrelse

Båda föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn och barnet har rätt till båda föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre delar där varje förälder får en del av försäkringen och där de kan välja att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten för män att vara hemma med barnen. Vi vill införa en lag om en kvotering till börsbolagens och de offentliga bolagens styrelser.

24. Kvinnofrid är frihet

Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid. Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Våldtäktslagstiftningen ska skärpas för att garantera den sexuella integriteten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och människohandel.

25. Lika rättigheter för alla

Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras.

26. Lära med modersmål

Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning. Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisningen till att gälla hela grundskoletiden. Vi vill också utöka ämnesundervisning på modersmålet.

27. Utbildning och arbete för nyanlända

Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska, validera eller komplettera sin utbildning och få jobb. Vi vill att studierna i svenska ska kombineras med praktik. Vi vill höja kvaliteten i svenska som andraspråk. Vi vill att universitet och högskolor erbjuder kurser i svenska för dem som kommer till Sverige med akademisk utbildning.

28. Värna rätten till ett privatliv

Runt om i samhället begränsas människors rätt till privatliv. Vi vill skärpa reglerna vid tillstånd för kameraövervakning så att särskild hänsyn tas till individens integritet. Staten ska inte ha möjlighet att registrera alla internetanvändares trafik i Sverige. Vi vill avskaffa FRA- lagen.

29. Ett fritt Internet och en balanserad upphovsrätt

Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska värnas.

En rättvis och hållbar värld är möjlig

30. En aktiv global klimatpolitik

De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft. Inför miljöavgifter för fossila bränslen inom internationell flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga länder. Det internationella stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer måste öka.

31. Bekämpa fattigdomen

Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar tillvara de fattiga ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning ska vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

32. Avveckla vapenexporten

Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till att investera flera miljarder i en ny, uppgraderad version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i världen måste öka.

33. Stoppa rovfisket av våra hav

Slopa alla subventioner som bidrar till utfiskningen. Torsken och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket.

34. Respekt för mänskliga rättigheter i flyktingpolitiken

Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human flyktingpolitik behövs. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden. Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

 

Källa:

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=194651


Straff på att äga dyr villa.

"Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet är överens om att utforma den samlade beskattningen på fastigheter på ett sätt som bidrar till att skapa ett rättvisare skattesystem.

Det nuvarande systemet för fastighetsskatt kvarstår med tre tydliga förbättringar:

Rättvis: De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt.

Neutral: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.


Rörlighet:
Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Överenskommelsen består dels av konkreta förändringar som ska genomföras från 1 januari 2011. Dels av en gemensam överenskommelse för mandatperioden inom fastighetsskatteområdet."

Källa:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vansterpartiet/pressrelease/view/s-mp-och-v-eniga-om-en-ny-raettvis-fastighetsskatt-305227

Duell i Ekdal


Moderaterna om valfusk


Mona Sahlins historia i korthet.


Mona Sahlin

Tydligen kör Socialdemokraternas partiledare olovligt.


Thomas Bodström

Thomas Bodström(S) gjorde reklam för sin nya bok i riksdagens talarstol utan tillstånd.

För att få filma i plenisalen måste man be talmannen om tillstånd.

Men Thomas Bodström tycker inte att han gjort något fel.

– Vi frågade personal på plats om det var okej, säger han.

 

Källa:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5029823.ab


Moderaternas vallöften 2006

Syftet med detta inlägg är att du som väljare ska se om regeringen har infriat sina löften sedan valet 2006.
Så snart dom kommer med årets vallöften kommer jag även att publicera dom.


http://www.dn.se/polopoly_fs/1.512307.1234036297!Valmanifest_2006.pdf


Artikel från DN 2006: http://www.dn.se/nyheter/den-nya-regeringens-valloften-1.512295

Detta var alltså den borgerliga alliansen´s vallöften 2006.

Arbetslöshet/sysselsättning

Jobbgaranti för alla under 25 år som varit arbetslösa i 50 dagar. Långtidsarbetslösa, långtidssjuka och socialbidragstagare ska få "Nystartsjobb" där arbetsgivaravgiften slopas under lika lång tid som personen varit arbetslös.

Arbetsgivaravgiften halveras för ungdomar mellan 16 och 24 år och tas bort för 65-åringar som fortsätter arbeta. Lättare att få F-skattsedel. Fler visstidsanställningar.

A-kassa betalas ut i maximalt 450 dagar för dem som har barn under 18 år och i 300 dagar för övriga. Ersättningen blir 80 procent av inkomsten de första 200 dagarna och därefter 70 procent. När ersättningsperioden är slut finns en jobbgaranti där ersättningen är 65 procent. Taket i a-kassan höjs inte och den högsta dagpenningen blir 680 kronor.

Arbetsvillkoret skärps och studerandevillkoret avskaffas. Avgiften till a-kassan höjs och avdragsrätten för avgiften till a-kassan och fackavgiften slopas.

Familjepolitik/barnomsorg

Maxtaxan ligger kvar på samma nivå som i dag och taket i föräldraförsäkringen fortsätter att vara 33 000 kronor i månaden. En barnomsorgspeng, som följer barnet till den förskola föräldrarna valt, införs. Kommunen bestämmer hur stor barnomsorgspengen ska vara.

De kommuner som vill kan införa ett vårdnadsbidrag för föräldrar till barn som är 1-2 år och inte har barnomsorg. Bidraget får vara högst på högst 4 000 kronor i månaden som beskattas eller 3 000 kronor i månaden skattefritt.

En jämställdhetsbonus införs som ger en skatterabatt på 3 000 kronor i månaden när den förälder som tjänar mest är föräldraledig och den som tjänar minst går tillbaka till jobbet.

Skatter

Alla som arbetar ska få göra ett jobbavdrag som ger ungefär 1 000 kronor mer i månaden. Pensionärer, sjuka och arbetslösa får inte göra jobbavdraget. 65-åringar som fortsätter att arbeta får dra av upp till 72 000 kronor från förvärvsinkomster. Pensionärer som bor i hyresrätt får dra av 3 000 kronor per år.

Förmögenhetsskatten halveras 2007 och avskaffas helt under mandatperioden.

Fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift 2008 om statsfinanserna tillåter det. Taxeringsvärdena fryses på 2006 års nivå 2007. Från 2007 ska skatten på markvärdet vara 2 kronor per kvadratmeter eller högst 5 000 kronor. Samma år sänks skatten för hyreshus från 0,5 till 0,4 procent och schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar slopas.

Sjukvård

Taket för den högsta ersättningen i sjukförsäkringen ska sänkas från 33 000 kronor i månaden till 24 800 kronor i månaden.

Högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel höjs.

Gratis tandvård upp till 19 års ålder som idag. Alla får en tandvårdscheck värd 300 kronor vartannat år. Checken kan användas för abonnemangstandvård eller undersökning. Den del av behandlingen som kostar över 3 000 kronor subventioneras med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor med 85 procent.

Fler privata alternativ tillåts och stopplagen, som förbjuder sjukhus att drivas i privat vinstsyfte, rivs upp.

En patienträttslag införs. Det ska gå att välja ett annat landsting om det är kö i det egna landstinget till dem behandling patienten behöver.

Satsningar på vuxenpsykiatri och en vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatri.

Utbildning/skola

Eleverna ska få skriftliga omdömen från årskurs ett och det blir nationella prov i årskurs tre. Betyg införs från årskurs sex och det blir fler steg i betygsskalan. Skolk skrivs in i betyget.

Enbart behöriga lärare ska anställas och det ska inrättas tjänster för speciallärare. Alla skolor ska kvalitetsgranskas vart tredje år.

Gymnasieskolan reformeras genom att dagens individuella program avskaffas och skolorna i stället får fler speciallärare.

Lärlingsutbildningar införs liksom en praktikpeng som betalas ut till företag som tar emot praktikanter från de yrkesinriktade gymnasielinjerna.

Högskolorna ska ha högre kvalitet på utbildningen. Anslagen ska i hög grad avgöras av hur kvalificerad utbildningen är och antalet elever får mindre betydelse.

Forskningen ska få motsvarande 1 procent av BNP i statliga anslag.

Äldreomsorg/pensionärer

Det maximala bostadstillägget för pensionärer höjs från 93 procent till 95 procent av hyran upp till hyrestaket på 5 000 kronor.

En värdighetsgaranti införs i äldreomsorgen. Den ska garantera miniminivåer som inte får underskridas för omsorgen i äldrevården.

Platserna i särskilt boende för äldre ökas genom ett investeringsstöd. På sikt ska en boendegaranti införas. Den innebär att var och en själv ska kunna bestämma när det är dags att flytta till ett äldrebostad.

Socialtjänsten ska vara tvungen att ge stöd och avlösning åt anhöriga som vårdar sjuka äldre i hemmet.

Miljö

Den som köper en ny miljöbil ska få 10 000 kronor i skattereduktion. Inom den offentliga sektorn blir miljöbilar regel.

Kärnkraften ska inte byggas ut, de två avstängda reaktorerna kommer inte att startas och det kommer inte heller att stängas några reaktorer under mandatperioden.

En havsmiljöstrategi för för Östersjön ska formas och tanken är att även Ryssland ska gå med i arbetet. Strategin ska bland annat innehålla förbud för fosfatutsläpp, ett system för handel med utsläppsrätter för kväve och fosfor och en övergång från fiskekvoter till fiskedagar. De länder som släpper ut stora mängder avloppsvatten i Östersjön och har dålig ekonomi ska få miljöbistånd.

Satsningar på klimatrelaterad forskning och utbildning samt investeringsstöd.

Ekonomi/tillväxt

Inflationsmålet ligger fast och räntan kommer att påverkas av hur mycket priserna stiger. Politikerna kan inte påverka räntan eftersom riksbanken är självständig och ledamöterna där bestämmer om räntan ska höjas eller sänkas.

Den offentliga skuldsättningen ska minskas. Målet är ett genomsnittligt årligt överskott på 2 procent av BNP över konjunkturcykeln för de offentliga finanserna.

De senaste åren har tillväxten varit hög men trots det har det inte blivit många nya jobb.
Alliansens recept för nya jobb är framför allt lättnader och stimulanser för företagen.

Listan med åtgärder som kommer att genomföras är lång. Här är några av de viktigaste åtgärderna:
Färre och mindre krängliga regler, sänkta arbetsgivaravgifter för de som anställer unga och långtidsarbetlösa, sjuklöneansvaret efter andra sjukveckan avskaffas, förmögenhetsskatten avskaffas, det går att få F-skattsedel med bara en uppdragsgivare, 3:12 reglerna ändras.

Jämställdhet

I alliansens valmanifest är jämställdhet en jämförelsevis kort punkt som går ut på att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och att ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön.

Det mest konkreta förslag de fyra partierna enats om är att den förälder som tjänar minst ska få en skatterabatt på 3 000 kronor i månaden när han eller hon går tillbaka till jobbet och den förälder som tjänar mest är hemma med barnet.

Allianspartierna vill också ha bättre skydd för hotade kvinnor och barn.

De fyra partierna har olika förslag som de kommer att försöka få igenom.

När det gäller lönediskriminering vill centerpartiet gå längst genom att den arbetsgivare som lönediskriminerar ska kunna dömas till böter. Folkpartiet är också inne på att lönediskriminering ska vara en domstolsfråga. Medan moderaterna och kristdemokraterna främst är inne på att stimulera kvinnligt företagande.

Invandring/flyktingar

Sverige ska öppnas för arbetskraftsinvandring, de som får jobb och kan försörja sig får stanna.

Invandrare ska få så kallade nystartsjobb under tre år. Det är jobb där arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift. Möjligheten att erbjuda alla som har socialbidrag någon form av samhällstjänst eller utvecklingsarbete ska utredas.

Språktest för invandrare ska utredas och nyanlända få en språkpeng och själva kunna välja var de vill ha sin svenskundervisning.
Invandrares yrkeskunskaper ska kunna avgöras med kunskapstester och yrkesprov.

Försök med avidentifierade ansökningshandlingar inom den offentliga sektorn.

Lagen ska ändras så att huvudregeln blir att invandrare som begår grova brott ska utvisas.


Flera moderater kräver intern utredning efter påståenden om fusk

Nyheterna berättade här om dagen om påstått valfusk inför Moderaternas provval 2002, anklagelserna kommer från numera avhoppade Ibrahim Adan och Fatima Nur.

Läs artiklar om detta på:
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/flera-moderater-kraver-intern-utredning-efter-pastaenden-om-fusk-1.1079142

http://www.politikerbloggen.se/2010/04/16/29955/


Rödgrön rättspolitik?

Sedan valet 2006 har regeringen genomfört ett antal löften för att öka tryggheten i Sverige. Med en rödgrön regering kommer kampen mot brottsligheten att lamslås, skriver alliansens rättspolitiska företrädare.

Antalet poliser är 2 800 fler än när Alliansen tog över.
Dom har skärpt straffen.

En proposition om skärpta straff för våldsbrott ligger just nu i riksdagen. Där föreslår regeringen att straffskalorna för grövre brott ska utnyttjas bättre och att straffen ska bli strängare för den som återfaller i brott.
Exempel på brott som misshandel, rån och sexualbrott

Dom föreslår också att straffskalorna för grovt vållande till annans död och misshandel och grov utpressning ska skärpas.

Vänsterpartiet är emot skärpningen av straffskalan för misshandel liksom att straffskalorna för vålds- och sexbrott ska utnyttjas bättre.

Vänsterpartiet motsätter sig också att återfall i brott ska bedömas hårdare.

Miljöpartiet är inne på samma linje dom tycker dessutom inte att straffskalan för grov utpressning och grovt vållande till annans död ska skärpas.


Vänsterpartiet vill att förstagångsdömda ska friges redan efter att halva fängelsestraffet avtjänats.
Vänstern vill också ta ifrån polisen möjlighet att kroppsvisitera den som misstänks bära vapen eller föremål som kan användas vid skadegörelse.


Läs hela artikeln på:


http://www.moderat.se/web/om_alliansen_rattspolitik.aspx

Maria Wetterstrand och Peter Eriksson

Maria Wetterstrand och Peter Eriksson kommer tvingas sluta som språkrör sommaren 2011, anledningen till detta är att de då suttit tre perioder, vilket är vad partiets stadgar tillåter.
Det talas inte mycket om detta i media, anledningen till det är troligen att partiet skulle förlora i popularitet.


Valmanifestet för Feministiskt initiativ år 2006

 • för att kvinnor i genomsnitt har 4300 kronor mindre än män i plånboken varje månad, trots att kvinnor arbetar lika mycket
 • för att 46 % av alla kvinnor någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld av en man och för att kvinnor fortfarande är rädda för bli överfallna och våldtagna på vägen hem
 • för att kvinnor tar ut 81 procent av föräldraledigheten, vilket förstärker kvinnors underordning i arbetslivet och mäns bristande ansvarstagande för hem och barn
 • för att ensamstående mammor är den enda familjekonstellation som under ett drygt decennium fått sämre och sämre villkor
 • för att invandrade kvinnor tilldelas jobben med de allra mest otrygga arbetsvillkoren
 • för att hatbrotten mot homosexuella, bisexuella och transpersoner ökar
 • för att bostäder byggs med utgångspunkt i mäns löner.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Vi vill ha ett tryggt samhälle

där alla kan välja hur de vill leva.

 

Barnen är viktiga för oss

Vi tror att trygga barn gör att Sverige blir tryggare.

Om barnen lever i trygga hem

mår de bra och gör inga brott till exempel

när de växer upp.

 

Därför vill vi ha ett samhälle

där föräldrarna har mer tid för sina barn.

Föräldrarna ska kunna välja vem

som ska ta hand om deras barn.

 

Skolan är också viktig för barnen.

Vi vill att varje skola ska möta varje barn

som barnet är.

 

Skolan ska lära ut de viktigaste ämnena

och även lära barnen att leva bra liv som vuxna.

För att skolan ska kunna det

måste det vara lugnt i skolan

så att barnen kan lära sig i lugn och ro.

Ingen ska bli mobbad.

 

De äldre är viktiga för oss

Vi vill ge trygghet för de äldre.

Äldre människor ska få en bra vård.

Alla kommuner ska ha en värdighetsgaranti.

Värdighetsgarantin ska lova alla äldre en bra vård.

 

Äldre människor ska också få respekt

och även kunna fortsätta att arbeta om de vill.

 

Arbeten och företag är viktiga för oss

Vi vill att alla i Sverige ska få arbete.

För att det ska bli så vill vi hjälpa företagen.

Företagen ska få sänkta skatter och avgifter

och slippa krångliga regler.

 

Ett samhälle utan brott är viktigt för oss

Fängelserna fungerar inte bra.

Fångarna får ingen vård utan sitter bara inlåsta.

Det vill vi ändra på.

För att få färre brott

måste fängelserna hjälpa brottslingarna

att ändra på sina liv.

Vi är emot orättvisa skatter

Vi vill ta bort fastighetsskatten

och förmögenhetsskatten genast.

Fastighetsskatten är de extra pengar

som de som äger ett hus måste betala till staten.

Denna skatt ska man betala

även om man inte tjänar pengar.

 

Förmögenhetsskatten är de extra pengar

som de som har pengar på banken

måste betala till staten.

Eller de som bor i ett hus

som har stigit i värde.

Denna skatt ska man betala

även om man inte tjänar pengar.

Det är vi emot.

 

Ovanstående text är Kristdemokraternas enklas sätt att beskriva vad deras parti står för.

http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Lattlast


Piratpartiet

Piratpartiet är främst ett parti för människors rätt till privatliv, det flesta frågor och ideér är baserat kring internetanvändning och upphovsrätt.

Fri kultur- en balanserad upphovsrätt
Fri fildelning
Fri sampling (enklare att återanvända gamla verk)
Förbud mot DRM
Slopa kassettavgiften
Patenten behövs inte
Personlig integritet och rätten till ett privatliv

På piratpartiets hemsida kan du läsa mer om vad partiet står för och förklaring av bland annat DRM.

http://www.piratpartiet.se/politik

81,99% Valdeltagande 2006

2006 var valdeltagande bara 81,99%, skriver detta som en uppmaning att rösta.
Dom nästan 20% som valde att ej delta i valet 2006 kunde gjort stor skillnad.
Om man inte vet vilket parti man vill rösta på går det alltid att rösta blankt, på det viset göra man det svårare för små partier att få vågmästarroll.

Det är inte bara en rättighet att rösta, det är även en skyldighet.

Om alla som inte röstade 2006 hade röstat på ett och samma parti så hade det partiet blivit Sveriges tredje största parti.

Läs hela statistiken på:  http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html

13% vill se Sverigedemokraterna i regeringen.


Jan Björklund om regeringens lärarutbildningsreform

Folkpartiets partiledare Jan Björklund talar om lärarutbildning.


Nya Moderaterna

Sedan 2005 ändrade Moderaterna bana efter Bo Lundgrens avgång(2003), Fredrik Reinfeldt tillsattes då och Moderaterna kom att kallas Nya moderaterna, i samband med det började partiet fokusera på huvudfrågorna:

 • "Det skall löna sig att arbeta"
 • "Satsningar på välfärden"; främst skola, vård och omsorg
 • "Nolltolerans mot brott"

Miljöpartiet ideologi

Miljöpartiets politik utgår från den gröna ideologin. Den utgår från tre solidariteter:

- solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet,
- solidaritet med kommande generationer,
- solidaritet med världens alla människor.

En annan viktig del av den gröna ideologin är att decentralisera makten, d v s föra ner makten närmare människorna. Det är fel att flytta makt bort från individerna eftersom det ökar gapet mellan politiker och de som röstar.

Målet med politiken är därför att skapa ett samhälle som är långsiktigt ekologiskt hållbart, där klyftorna mellan människor i Sverige är små samt där resurserna i världen är rättvist fördelade.

 

Läs hela inlägget på:

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=166160&avdnr=5
Löften som inte hålls

Ibland är visionerna innom partier för stora, det finns inte finansiering för alla planer.
Det kan vara bra att lyssna på vad motståndarna säger, dom ifrågasätter visionerna och undrar vad pengarna ska komma ifrån och vad eller vilka som kommer bli lidande.

Alla partier vill självklart att Sverige ska ha en bra välfärd, att alla ska ha sysselsättning och att våran vård och skola ska fungera.

Men Sverige har inte möjlighet att göra allt på en gång, lyssna på partierna och hur dom ska finansiera dom sakerna du brinner för och tänk efter om det låter rimligt, finns pengarna? Vad blir lidande?
Det kan vara svårt för dig som privatperson att räkna på finanserna så lyssna på vad partierna säger om varanda, självklart vill alla partier vinna valen men försök att inte lyssna på smutskastningen utan lyssna på siffrorna.

Sverigedemokraterna

Det första man tänker på när man hör ordet Sverigedemokraterna är för de flesta ett invandrar-fientligt parti.
Min personliga åsikt om partiet tänker jag inte tala om här utan nu ska jag bara belysa deras politik sen är det upp till er att ta ställning.

Detta är ett utdrag från deras hemsida under rubriken "En ansvarsfull invandrigspolitik"
Anledningen att jag skriver om just detta är för att det är den frågan som mest tagits upp i media.

 • En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
 • En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.
 • Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.


http://val2010alpha.sverigedemokraterna.se/valmanifestet/en-ansvarsfull-invandringspolitik/


Vill sänka skatten.

Moderaterna sänker skatten för vanliga löntagare
Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom olika former av bidrag. Skatterna ska framförallt sänkas i de fall de hindrar nya jobb att växa fram. Syftet är att bryta bidragsberoendet och att fler ska kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag påverkar på ett sätt som gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga inkomster. Därför har moderaterna och regeringen riktat huvuddelen av skattesänkningarna mot dem som tjänar minst. Det vill vi fortsätta med.

Mer information om moderaterna och deras politik hittar ni på:
http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx

Välja efter plånboken

Dom flesta som röstar gör det efter sin egen plånbok, ofta på de partier som man känner kommer ge mer pengar i plånboken genom bidrag och liknande.

Eftersom ens ekonomiska förhållanden kan ändras med åren kan det vara bra att rösta på det parti man känner har mest gemensamt med den ideologi man själv har.

Exempel på det är att om man vill att alla människor ska ha ungefär lika mycket pengar oavsett vad dom arbetar med kan Vänsterpartiet vara ett bra alternativ, eller om man vill att den som arbetar mest ska tjäna mest, att det ska löna sig att jobba bör då rösta på Moderaterna.

Självklart finns det många fler frågor och inställningar i alla partier, det kommer jag att skriva om lite längre fram i bloggen.

Thomas Östros visar budgetmotionen

Tänkte börja med att visa er när Thomas Östros presenterar budgetmotionenNy blogg

Här kommer en blogg där det ska skrivas om politik.
Tanken med bloggen är att det ska bli lite lättare att välja rätt parti i höstens val, jag ska försöka vara så opartisk som möjligt och basera bloggen på fakta tagen från riksdagsdebatter och media.


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0