Almedalsveckan

Idag inledde Fredrik Reinfeldt Almedalsveckan, talet var bra skrivet med inslag av humor.
Det handlade mer om att klappa sig själv på bröstet istället för smutskastning av vänstern.

Stormen mot Carl Bildt av Ulf Kristoffersson

http://ulfkristofferson.nyhetskanalen.se/2010/06/21/stormen-mot-carl-bildt/

Reinfeldt kritiserar oppositionens skuggbudget


Moderaterna "Rädda glesbygden"

Efter att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern berättade om deras ideér på en eventuell ny skatt på bensinen skriver moderaterna på deras hemsida om deras förslag:

  • Bensinskatten. Oppositionens politik innebär att bensinskatten höjs med närmare en halv krona per liter. För den som bor där avstånden är lite längre och behöver bilen för att kunna arbeta eller skjutsa barnen till träningen, skulle det medföra en stor skattepålaga. Höjningen sker tillsammans med stora skattehöjningar på arbete, som ytterligare minskar marginalerna för den som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Dessutom vill oppositionen införa en kilometerskatt på transporter.
  • Kärnkraften. En trygg och långsiktig energiförsörjning är avgörande för att värna vår svenska basindustri som står för tusentals jobb över hela Sverige. Att avveckla kärnkraften skulle riskera jobben i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Det är jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast.
  • Vargen. Vi moderater är för en balanserad viltvårdspolitik som tar hänsyn till både människor och rovdjur. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill helt avskaffa den licensjakt på varg som är viktig för att människor ska kunna bo i hela Sverige. Även Mona Sahlin är kritisk till licensjakten.
http://www.moderat.se/web/Hojd_bensinskatt_hotar_jobben.aspx

Moderaterna om valfusk


Moderaternas vallöften 2006

Syftet med detta inlägg är att du som väljare ska se om regeringen har infriat sina löften sedan valet 2006.
Så snart dom kommer med årets vallöften kommer jag även att publicera dom.


http://www.dn.se/polopoly_fs/1.512307.1234036297!Valmanifest_2006.pdf


Artikel från DN 2006: http://www.dn.se/nyheter/den-nya-regeringens-valloften-1.512295

Detta var alltså den borgerliga alliansen´s vallöften 2006.

Arbetslöshet/sysselsättning

Jobbgaranti för alla under 25 år som varit arbetslösa i 50 dagar. Långtidsarbetslösa, långtidssjuka och socialbidragstagare ska få "Nystartsjobb" där arbetsgivaravgiften slopas under lika lång tid som personen varit arbetslös.

Arbetsgivaravgiften halveras för ungdomar mellan 16 och 24 år och tas bort för 65-åringar som fortsätter arbeta. Lättare att få F-skattsedel. Fler visstidsanställningar.

A-kassa betalas ut i maximalt 450 dagar för dem som har barn under 18 år och i 300 dagar för övriga. Ersättningen blir 80 procent av inkomsten de första 200 dagarna och därefter 70 procent. När ersättningsperioden är slut finns en jobbgaranti där ersättningen är 65 procent. Taket i a-kassan höjs inte och den högsta dagpenningen blir 680 kronor.

Arbetsvillkoret skärps och studerandevillkoret avskaffas. Avgiften till a-kassan höjs och avdragsrätten för avgiften till a-kassan och fackavgiften slopas.

Familjepolitik/barnomsorg

Maxtaxan ligger kvar på samma nivå som i dag och taket i föräldraförsäkringen fortsätter att vara 33 000 kronor i månaden. En barnomsorgspeng, som följer barnet till den förskola föräldrarna valt, införs. Kommunen bestämmer hur stor barnomsorgspengen ska vara.

De kommuner som vill kan införa ett vårdnadsbidrag för föräldrar till barn som är 1-2 år och inte har barnomsorg. Bidraget får vara högst på högst 4 000 kronor i månaden som beskattas eller 3 000 kronor i månaden skattefritt.

En jämställdhetsbonus införs som ger en skatterabatt på 3 000 kronor i månaden när den förälder som tjänar mest är föräldraledig och den som tjänar minst går tillbaka till jobbet.

Skatter

Alla som arbetar ska få göra ett jobbavdrag som ger ungefär 1 000 kronor mer i månaden. Pensionärer, sjuka och arbetslösa får inte göra jobbavdraget. 65-åringar som fortsätter att arbeta får dra av upp till 72 000 kronor från förvärvsinkomster. Pensionärer som bor i hyresrätt får dra av 3 000 kronor per år.

Förmögenhetsskatten halveras 2007 och avskaffas helt under mandatperioden.

Fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift 2008 om statsfinanserna tillåter det. Taxeringsvärdena fryses på 2006 års nivå 2007. Från 2007 ska skatten på markvärdet vara 2 kronor per kvadratmeter eller högst 5 000 kronor. Samma år sänks skatten för hyreshus från 0,5 till 0,4 procent och schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar slopas.

Sjukvård

Taket för den högsta ersättningen i sjukförsäkringen ska sänkas från 33 000 kronor i månaden till 24 800 kronor i månaden.

Högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel höjs.

Gratis tandvård upp till 19 års ålder som idag. Alla får en tandvårdscheck värd 300 kronor vartannat år. Checken kan användas för abonnemangstandvård eller undersökning. Den del av behandlingen som kostar över 3 000 kronor subventioneras med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor med 85 procent.

Fler privata alternativ tillåts och stopplagen, som förbjuder sjukhus att drivas i privat vinstsyfte, rivs upp.

En patienträttslag införs. Det ska gå att välja ett annat landsting om det är kö i det egna landstinget till dem behandling patienten behöver.

Satsningar på vuxenpsykiatri och en vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatri.

Utbildning/skola

Eleverna ska få skriftliga omdömen från årskurs ett och det blir nationella prov i årskurs tre. Betyg införs från årskurs sex och det blir fler steg i betygsskalan. Skolk skrivs in i betyget.

Enbart behöriga lärare ska anställas och det ska inrättas tjänster för speciallärare. Alla skolor ska kvalitetsgranskas vart tredje år.

Gymnasieskolan reformeras genom att dagens individuella program avskaffas och skolorna i stället får fler speciallärare.

Lärlingsutbildningar införs liksom en praktikpeng som betalas ut till företag som tar emot praktikanter från de yrkesinriktade gymnasielinjerna.

Högskolorna ska ha högre kvalitet på utbildningen. Anslagen ska i hög grad avgöras av hur kvalificerad utbildningen är och antalet elever får mindre betydelse.

Forskningen ska få motsvarande 1 procent av BNP i statliga anslag.

Äldreomsorg/pensionärer

Det maximala bostadstillägget för pensionärer höjs från 93 procent till 95 procent av hyran upp till hyrestaket på 5 000 kronor.

En värdighetsgaranti införs i äldreomsorgen. Den ska garantera miniminivåer som inte får underskridas för omsorgen i äldrevården.

Platserna i särskilt boende för äldre ökas genom ett investeringsstöd. På sikt ska en boendegaranti införas. Den innebär att var och en själv ska kunna bestämma när det är dags att flytta till ett äldrebostad.

Socialtjänsten ska vara tvungen att ge stöd och avlösning åt anhöriga som vårdar sjuka äldre i hemmet.

Miljö

Den som köper en ny miljöbil ska få 10 000 kronor i skattereduktion. Inom den offentliga sektorn blir miljöbilar regel.

Kärnkraften ska inte byggas ut, de två avstängda reaktorerna kommer inte att startas och det kommer inte heller att stängas några reaktorer under mandatperioden.

En havsmiljöstrategi för för Östersjön ska formas och tanken är att även Ryssland ska gå med i arbetet. Strategin ska bland annat innehålla förbud för fosfatutsläpp, ett system för handel med utsläppsrätter för kväve och fosfor och en övergång från fiskekvoter till fiskedagar. De länder som släpper ut stora mängder avloppsvatten i Östersjön och har dålig ekonomi ska få miljöbistånd.

Satsningar på klimatrelaterad forskning och utbildning samt investeringsstöd.

Ekonomi/tillväxt

Inflationsmålet ligger fast och räntan kommer att påverkas av hur mycket priserna stiger. Politikerna kan inte påverka räntan eftersom riksbanken är självständig och ledamöterna där bestämmer om räntan ska höjas eller sänkas.

Den offentliga skuldsättningen ska minskas. Målet är ett genomsnittligt årligt överskott på 2 procent av BNP över konjunkturcykeln för de offentliga finanserna.

De senaste åren har tillväxten varit hög men trots det har det inte blivit många nya jobb.
Alliansens recept för nya jobb är framför allt lättnader och stimulanser för företagen.

Listan med åtgärder som kommer att genomföras är lång. Här är några av de viktigaste åtgärderna:
Färre och mindre krängliga regler, sänkta arbetsgivaravgifter för de som anställer unga och långtidsarbetlösa, sjuklöneansvaret efter andra sjukveckan avskaffas, förmögenhetsskatten avskaffas, det går att få F-skattsedel med bara en uppdragsgivare, 3:12 reglerna ändras.

Jämställdhet

I alliansens valmanifest är jämställdhet en jämförelsevis kort punkt som går ut på att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och att ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön.

Det mest konkreta förslag de fyra partierna enats om är att den förälder som tjänar minst ska få en skatterabatt på 3 000 kronor i månaden när han eller hon går tillbaka till jobbet och den förälder som tjänar mest är hemma med barnet.

Allianspartierna vill också ha bättre skydd för hotade kvinnor och barn.

De fyra partierna har olika förslag som de kommer att försöka få igenom.

När det gäller lönediskriminering vill centerpartiet gå längst genom att den arbetsgivare som lönediskriminerar ska kunna dömas till böter. Folkpartiet är också inne på att lönediskriminering ska vara en domstolsfråga. Medan moderaterna och kristdemokraterna främst är inne på att stimulera kvinnligt företagande.

Invandring/flyktingar

Sverige ska öppnas för arbetskraftsinvandring, de som får jobb och kan försörja sig får stanna.

Invandrare ska få så kallade nystartsjobb under tre år. Det är jobb där arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift. Möjligheten att erbjuda alla som har socialbidrag någon form av samhällstjänst eller utvecklingsarbete ska utredas.

Språktest för invandrare ska utredas och nyanlända få en språkpeng och själva kunna välja var de vill ha sin svenskundervisning.
Invandrares yrkeskunskaper ska kunna avgöras med kunskapstester och yrkesprov.

Försök med avidentifierade ansökningshandlingar inom den offentliga sektorn.

Lagen ska ändras så att huvudregeln blir att invandrare som begår grova brott ska utvisas.


Flera moderater kräver intern utredning efter påståenden om fusk

Nyheterna berättade här om dagen om påstått valfusk inför Moderaternas provval 2002, anklagelserna kommer från numera avhoppade Ibrahim Adan och Fatima Nur.

Läs artiklar om detta på:
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/flera-moderater-kraver-intern-utredning-efter-pastaenden-om-fusk-1.1079142

http://www.politikerbloggen.se/2010/04/16/29955/


Rödgrön rättspolitik?

Sedan valet 2006 har regeringen genomfört ett antal löften för att öka tryggheten i Sverige. Med en rödgrön regering kommer kampen mot brottsligheten att lamslås, skriver alliansens rättspolitiska företrädare.

Antalet poliser är 2 800 fler än när Alliansen tog över.
Dom har skärpt straffen.

En proposition om skärpta straff för våldsbrott ligger just nu i riksdagen. Där föreslår regeringen att straffskalorna för grövre brott ska utnyttjas bättre och att straffen ska bli strängare för den som återfaller i brott.
Exempel på brott som misshandel, rån och sexualbrott

Dom föreslår också att straffskalorna för grovt vållande till annans död och misshandel och grov utpressning ska skärpas.

Vänsterpartiet är emot skärpningen av straffskalan för misshandel liksom att straffskalorna för vålds- och sexbrott ska utnyttjas bättre.

Vänsterpartiet motsätter sig också att återfall i brott ska bedömas hårdare.

Miljöpartiet är inne på samma linje dom tycker dessutom inte att straffskalan för grov utpressning och grovt vållande till annans död ska skärpas.


Vänsterpartiet vill att förstagångsdömda ska friges redan efter att halva fängelsestraffet avtjänats.
Vänstern vill också ta ifrån polisen möjlighet att kroppsvisitera den som misstänks bära vapen eller föremål som kan användas vid skadegörelse.


Läs hela artikeln på:


http://www.moderat.se/web/om_alliansen_rattspolitik.aspx

Nya Moderaterna

Sedan 2005 ändrade Moderaterna bana efter Bo Lundgrens avgång(2003), Fredrik Reinfeldt tillsattes då och Moderaterna kom att kallas Nya moderaterna, i samband med det började partiet fokusera på huvudfrågorna:

  • "Det skall löna sig att arbeta"
  • "Satsningar på välfärden"; främst skola, vård och omsorg
  • "Nolltolerans mot brott"

Vill sänka skatten.

Moderaterna sänker skatten för vanliga löntagare
Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom olika former av bidrag. Skatterna ska framförallt sänkas i de fall de hindrar nya jobb att växa fram. Syftet är att bryta bidragsberoendet och att fler ska kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag påverkar på ett sätt som gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga inkomster. Därför har moderaterna och regeringen riktat huvuddelen av skattesänkningarna mot dem som tjänar minst. Det vill vi fortsätta med.

Mer information om moderaterna och deras politik hittar ni på:
http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx

RSS 2.0